TỔNG QUAN

Trang web này được điều hành bởi Công ty TNHH Một Thành Viên Tầm Nhìn Tương Lai. Xuyên suốt nội dung trong trang này, các từ ngữ như “ chúng tôi” , “ của chúng tôi” và “Future Vision” đều diễn giải ý nghĩa là Công ty TNHH Một Thành Viên Tầm Nhìn Tương Lai. Công ty TNHH Một Thành Viên Tầm Nhìn Tương Lai lập ra trang web này nhằm cung cấp tất cả thông tin, công cụ, dịch vụ của đơn vị đến quý khách hàng, người sử dụng với điều kiện quý khách hàng và người sử dụng phải chấp thuận các điều kiện, điều khoản, chính sách và thông báo đã qui định rõ tại trang này.

Khi truy cập vào website và/ hoặc mua hàng từ trang web của chúng tôi, quý khách hàng đã tham gia sử dụng “dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý tuân thủ các điều kiện và điều khoản (“điều khoản sử dụng dịch vụ”, “điều khoản”) bao gồm các điều kiện, điều khoản bổ sung và chính sách có liên quan đến các đường dẫn có sẵn trong trang. Các điều khoản có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ được áp dụng chung cho người sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn người sử dụng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người mua hàng và/ hoặc người đóng góp ý kiến xây dựng cho nội dung của trang.

Xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Khi sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ phần nào trong trang web của chúng tôi, cũng đồng nghĩa với việc quý vị đồng ý chịu sự ràng buộc trong các điều khoản qui định về sử dụng dịch vụ. Trường hợp, quý vị không đồng ý các điều kiện, điều khoản của thỏa thuận này, quý vị có thể rời khỏi trang và không sử dụng dịch vụ của trang. Nếu những điều khoản của dịch vụ được xem như là lời đề nghị, việc chấp thuận sẽ được hiểu trong phạm vi các điều khoản của việc sử dụng dịch vụ.

Bất kỳ tính năng hay công cụ nào được thêm vào trong nội dung của trang hiện tại đều được xem là điều khoản về qui định sử dụng dịch vụ. Quý vị có thể xem lại điều khoản được cập nhật bất kỳ lúc nào tại trang này. Chúng tôi giữ quyền được cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào liên quan đến điều khoản về qui định sử dụng bằng cách đăng tải/ cập nhật hoặc thay đổi trang web của mình. Việc theo dõi và kiểm tra sự thay đổi theo định kỳ của trang web này là quyền của quí vị. Việc tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web để theo dõi việc đăng tải những thay đổi được xem là sự chấp thuận những thay đổi đó.

ONLINE STORE TERMS – ĐIỀU KHOẢN CỦA CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

 1. Khi đồng ý các điều khoản sử dụng dịch vụ này, quý khách đồng thời thừa nhận rằng quý khách ở độ tuổi trưởng thành theo qui định tại nơi cư ngụ của mình, hoặc rằng quý khách đã đến độ tuổi trưởng thành theo qui định tại nơi cư ngụ và chấp thuận việc cho phép những cá nhân phụ thuộc nhỏ tuổi của mình cũng được sử dụng trang này.
 2. Quý khách không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc trong phạm vi sử dụng dịch vụ, bất kỳ vi phạm pháp luật nào trong quyền hạn của mình, bao gồm nhưng không giới hạn việc vi phạm luật bản quyền.
 3. Quý khách không được phép truyền/ lây lang các loại vi-rút hoặc các ký mã hiệu có tính chất gây phá hoại trang web.
 4. Bất kỳ sự vi phạm điều khoản nào đều có thể dẫn đến việc ngừng sử dụng dịch vụ của quý khách ngay lập tức.

GENERAL CONDITIONS – ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Chúng tôi bảo lưu quyền cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào.
 2. Quý khách hiểu rằng nội dung có liên quan đến quý khách (không bao gổm thông tin về thẻ tín dụng) có thể được chuyển sang dạng không được mã hóa và có liên quan đến (a) việc truyền sang các mạng khác nhau và (b) thay đổi cho phù hợp hoặc đáp ứng với yêu cầu kỹ thuật có liên quan đến mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong lúc truyền sang mạng khác.
 3. Quý khách đồng ý không được sao chép, bán, bán lại, không khai thác bất kỳ phần nào của dịch vụ; sử dụng dịch vụ hay truy cập vào dịch vụ, hoặc bât kỳ liên lạc trên trang web được cung cấp thông qua dịch vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
 4. Các tiêu đề được sử dụng trong bản thỏa thuận này chỉ nhằm tạo sự thuận lợi và sẽ không giới hạn hay ảnh hưởng đến các điều khoản của bản thỏa thuận này.

TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI CỦA THÔNG TIN

 1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các thông tin không chính xác, không đầy đủ trên trang này. Tài liệu trên trang web chỉ nhằm cung cấp các thông tin tổng quát; không nên dựa vào hay sử dụng các thông tin cơ bản này làm cơ sở cho sự quyết định mà không tham khảo thêm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của các nguồn thông tin đó. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu trên trang này là rủi ro của cá nhân quý khách.
 2. Trang này có thể mang một số nội dung/ thông tin liên quan đến lịch sử. Những thông tin mang tính lịch sử đương nhiên không phải ở hiện tại và chỉ mang tính cung cấp thông tin tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền bổ sung nội dung trang web bất kỳ lúc nào, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trên trang web. Quý khách đồng ý rằng trách nhiệm của mình là phải theo dõi những thay đổi thông tin được cập nhật trên trang web của chúng tôi.

NHỮNG THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ

 1. Giá bán sản phẩm có thể được điều chỉnh mà không cần phải thông báo.
 2. Chúng tôi bảo lưu quyền bổ sung hoặc ngừng cung cấp dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nội dung cung cấp dịch vụ này) vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo.
 3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào trước quý khách hoặc bên thứ ba về việc bổ sung, thay đổi giá cả, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ.

SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ

 1. Các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến được phục vụ dành riêng thông qua trang web này. Số lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp là có hạn.
 2. Chúng tôi nổ lực để thể hiện những hình ảnh và màu sắc sản phẩm tại cửa hàng trực tuyến của chúng tôi ở mức chính xác nhất có thể. Chúng tôi không đảm bảo màu sắc chính xác được thể hiện trên màn hình máy tính của quý khách.
 3. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế bán sản phẩm, hạn chế việc cung cấp dịch vụ, nhưng không bắt buộc, cho bất kỳ cá nhân nào, khu vực địa lý nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền bán hàng và cung cấp dịch vụ tùy theo từng trường hợp. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế số lượng sản phẩm hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Bằng quyết định của mình, chúng tôi có thể thay đổi mô tả sản phẩm hay giá cả sản phẩm vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo. Chúng tôi bảo lưu quyền ngừng cung cấp sản phẩm vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ ưu đãi nào đối với hàng hóa và dịch vụ tại trang này theo đó sẽ bị vô hiệu.
 4. Chúng tôi không đảm bảo chất lượng của sản phẩm, của dịch vụ cung cấp, của thông tin hoặc bất kỳ tài liệu nào được mua hoặc có được sẽ đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của quý khách hoặc sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong viêc cung cấp dịch vụ cho quý khách.

TÍNH CHÍNH XÁC TRONG VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN VÀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

 1. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối nhận đơn hàng của quý khách. Bằng quyết định của mình, chúng tôi có thể hạn chế hoặc hủy số lượng hàng cần đặt của mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng. Việc hạn chế này bao gồm các đơn hàng được đặt dưới tên của cùng một tài khoản cá nhân, cùng giao dịch qua thẻ tín dụng, và/ hoặc những đơn hàng có cùng địa chỉ hóa đơn/ cùng địa chỉ giao hàng. Trường hợp chúng tôi có thay đổi hoặc hủy các đơn hàng, chúng tôi cố gắng thông báo đến quý khách qua email/ liên lạc theo địa chỉ xuất hóa đơn/ liên lạc theo số điện thoại được cung cấp tại thời điểm thực hiện đơn hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế/ ngăn chặn những đơn hàng mà theo đánh giá của chúng tôi đươc đặt mua bởi các đại lý bán lẻ, đại lý phân phối hoặc nhà cung cấp.
 2. Trường hợp có xảy ra các lỗi thuộc về kỹ thuật, lỗi hệ thống điều hành, lỗi do máy vi tính hoặc điện tử làm ảnh hưởng đến chi tiết về giá cả sản phẩm, chương trình khuyến mại đăng trên trang web, chúng tôi bảo lưu tuyệt đối quyền được điều chỉnh, sửa đổi những lỗi đó và/ hoặc hủy các giao dịch mà đã được ký kết dựa trên các lỗi này.
 3. Quý khách đồng ý cung cấp các thông tin có liên quan đến tài khoản, thông tin mua hàng chính xác và đầy đủ để thực hiện việc mua hàng trực tuyến. Quý khách cũng nhanh chóng cập nhật các thông tin về tài khoản và các thông tin khác có liên quan bao gồm địa chỉ email, số điện thoại liên lạc, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn của thẻ để chúng tôi thực hiện các giao dịch và liên lạc khi cần.

CÔNG CỤ TÌM KIẾM TÙY CHỌN

 1. Chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và công cụ tìm kiếm của bên thứ ba – đơn vị mà chúng tôi không có quyền kiểm soát hay cập nhật.
 2. Quý khách hiểu và thừa nhận rằng việc chúng tôi cung cấp quyền truy cập như là công cụ tùy chọn “có sẵn” mà không có bất kỳ sự đảm bảo, sự đại diện hoặc điều kiện gì dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự chứng thực. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc quý khách sử dụng công cụ tìm kiếm tùy chọn của bên thứ ba.
 3. Bất kỳ công cụ tìm kiếm tùy chọn nào được sử dụng tại trang này , quý khách đều phải tự chịu rủi ro và quý khách phải chắc chắn rằng các điều khoản mà công cụ tìm kiếm được cung cung bởi nhà cung cấp của bên thứ ba có liên quan đã được quý khách hiểu rõ.
 4. Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể sẽ cung cấp các tính năng và/ hoặc dịch vụ mới thông qua trang web này (bao gồm việc phát hành các công cụ hoặc nguồn cung cấp). Những tính năng và/ hoặc dịch vụ mới sẽ được tuân thủ theo điều khoản của việc cung cấp dịch vụ này.

LIÊN KẾT VỚI BÊN THỨ BA

 1. Một số dịch vụ, sản phẩm, nội dung có sẵn thông qua dịch vụ do chúng tôi cung cấp có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.
 2. Các liên kết vơi bên thứ ba tại trang này có thể hướng quý khách đến các trang web của bên thứ ba – bên mà chúng tôi không có liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm việc xác minh, đánh giá nội dung hy tính chính xác, cũng không đảm bảo và không chịu trách nhiệm pháp lý nào hay trách nhiệm nào đối với trang web, tài liệu, sản phẩm và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp.
 3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thiệt hại có liên quan đến việc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ, nguồn cung cấp, nội dung hay các giao dịch khác được thực hiện qua trang web của bên thứ ba. Vui lòng cân nhắc kỹ các qui định, chính sách của bên thứ ba và phải đảm bảo hiểu rõ các qui định đó trước khi quý khách thực hiện các giao dịch. Mọi khiếu nại, thắc mắc có liên quan đến sản phẩm của Bên thứ ba sẽ được chuyển đến họ để được giải quyết.

SỰ PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI DÙNG VÀ NHỮNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP KHÁC

 1. Nếu quý khách – khi có yêu cầu từ chúng tôi, gởi những ý kiến đóng góp cụ thể (ví dụ như những thông tin có liên quan đến tranh luận) hoặc nếu quý khách – không có yêu cầu từ chúng tôi, gởi những ý tưởng, đề nghị, kế hoạch, tài liệu dưới hình thức trực tuyến, qua email, gởi qua đường bưu điện, hay bất kỳ hình thức nào khác (gọi chung là “Ý kiến”), nghĩa là quý khách đồng ý rằng bất kỳ lúc nào, chúng tôi cũng có có thể chinh sửa, sao chép, xuất bản, phân phát, dịch thuật hay sử dụng các “ý kiến” do quý khách gửi cho chúng tôi mà không có bất kỳ giới hạn nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào để (1) duy trì các ý kiến đó theo dạng thông tin mật; (2) Chi trả , bồi thường tiền cho các ý kiến đó; hoặc (3) Phản hồi các ý kiến.
 2. Chúng tôi có thể , nhưng không có trách nhiệm kiểm soát, chỉnh sửa, xóa những nội dung mà theo quan điểm của chúng tôi cho rằng những nội dung đó không hợp pháp, có tính chống đối, đe dọa, bôi nhọ, làm mất danh dự, mang tính khiêu dâm, tục tĩu, phản cảm hay vi phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ đối tác nào cũng như vi phạm qui định về các điều khoản sử dụng dịch vụ.
 3. Quý khách đồng ý rằng những lời nhận xét sẽ không vi phạm vào bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm quyền bản quyền, thương hiệu, riêng tư, chỉ trích cá nhân, cá nhân hoặc quyền sở hữu. Quý khách cũng đồng ý rằng những nhận xét của quý khách không chứa những lời bôi nhọ, lăng mạ, mang tính bất hợp pháp hoặc tài liệu phản cảm, có chứa vi-rút máy tính hay những phần mềm cố tình phá hoại hệ thống điều hành của Dịch vụ cũng như các trang web có liên quan. Quý khách không thể sử dụng email giả mạo hay lừa dối chúng tôi, lừa dối bên thứ ba về nguồn gốc những ý kiến đó. Quý khách phải tự chịu trách nhiệm cho những ý kiến/ bình luận và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay bất kỳ ràng buộc pháp lý nào về những thông tin mà quý khách bình luận hoặc đăng tải.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Những thông tin cá nhân của quý khách gởi thông qua cửa hàng của chúng tôi đều được bảo mật theo qui định.

NHỮNG SAI SÓT, THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC THIẾT SÓT

 1. Thi thoảng, có một số thông tin đăng trên trang web hoặc thông tin dịch vụ có sai sót do lỗi đánh máy hoặc những thiết sót có liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mại, ưu đãi, phí giao hàng, lượng hàng và thời gian giao hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa những sai sót, thông tin thiếu chính xác hay thiết sót, điều chỉnh và cập nhật lại thông tin đúng, hủy các đơn hàng trong trường hợp thông tin không chính xác làm ảnh hưởng đến dịch vụ hay trang web mà không cần phải thông báo trước (bao gổm cả đơn hàng mà quý khách đặt sau đó).
 2. Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hay làm rõ thông tin về Dịch vụ hay thông tin liên quan đến trang web, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên quan đến giá cả trừ phi có qui định khác của pháp luật. Không cần cập nhật lại ngày được áp dụng các dịch vụ hoặc thông tin liên quan đến trang web để cho biết rằng những thông tin có liên quan đến dịch vụ và trang web hiện đã được sửa đổi, bổ sung.

NHỮNG HÀNH VI SỬ DỤNG BỊ NGĂN CẤM

Ngoài các qui định bị ngăn cấm có liên quan đến điều khoản sử dụng dịch vụ, Quý khách cũng không được sử dụng trang web này hoặc các nội dung của trang web vào (i) các mục đích bất hợp pháp (ii) lôi kéo những người khác thực hiện những hành vi trái pháp luật; (iii) vi phạm những qui định, luật lệ của địa phương, tỉnh, thành phố, quốc tế; (iv) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của đối tác khác; (v) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, gây nguy hại, làm mất danh dự, vu khống, miệt thị, phân biệt giới tính, tôn giáo, sắc tộc, chủng tộc, độ tuổi, nguồn cội, khuyết tật; (vi) nộp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm; (vii) tải hoặc truyền vi-rút hay các hình thức chuyển mã có tính gây hại được sử dụng nhằm làm ảnh hưởng đến chức năng điều hành cung cấp dịch vụ / trang web/ mạng internet có liên quan; (viii) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (ix) spam, gây nhiễu, viện dẫn, gài bẫy, bóp méo thông tin; (x) cho bất kỳ mục đích đồi trụy, vô đạo đức; (xi) can thiệp hoặc phá vỡ  tính năng bảo mật của Dịch vụ hay các trang web, mạng internet có liên quan. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của quý khách nếu có vi phạm những hành vi bị ngăn cấm.

SỰ TỪ CHỐI BẢO HÀNH; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 1. Chúng tôi không đảm bảo, đại diện hay cam kết rằng việc quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn và không mắc lỗi.
 2. Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả có được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác và đáng tin cậy.
 3. Quý khách đồng ý rằng chúng tôi có thể ngừng cung cấp dịch vụ trong khoảng thời gian không xác địch hay hủy các dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước.
 4. Quý khách hoàn toàn đồng ý rằng việc quý khách sử dụng hay không có khả năng sử dụng dịch vụ là rủi ro của riêng quý khách. Dịch vụ và các sản phẩm được thực hiên thông qua trang web của chúng tôi (ngoài trừ được chúng tôi qui định cụ thể) là “đúng hiện trạng” và “có sẵn” để quý khách sử dụng, kể cả việc bảo hành, điều kiện mua hàng, chất lượng mua hàng, mục đích sử dụng phù hợp, độ bền sản phẩm, tên hàng và không có sự vi phạm.
 5. Trong mọi trường hợp, Công ty TNHH Một Thành Viên Tầm Nhìn Tương Lai, lãnh đạo công ty, nhân viên, chi nhánh trực thuộc, đại lý, nhà thầu, thực tập viên, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị cấp phép không chịu trách nhiệm liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện hay những thiệt hại gây hậu quả nghiêm trọng, khắc nghiệt dưới hình thức trực tiếp , gián tiếp, không lường trước được , bao gồm nhưng không giới hạn việc mất lợi nhuận, mất doanh thu, mất dữ liệu, chi phí thay thế hay các tổn thất tương tự đã đề cập trong hợp đồng, những sai phạm (kể cả do bất cẩn), trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ hay sản phẩm được mua có sử dụng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn những sai sót, thiếu sót trong nội dung, hoặc mất mát, thiệt hại từ việc sử dụng dịch vụ hay nội dung đăng tải hay sẵn có trong dịch vụ.

SỰ BỒI THƯỜNG

Quý khách đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Công ty TNHH Một Thành Viên Tầm Nhìn Tương Lai , công ty mẹ, các chi nhánh , đối tác, lãnh đạo, Giám đốc, đại lý, nhà thầu, đơn vị cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập viên, nhân viên của Công ty TNHH Một Thành Viên Tầm Nhìn Tương Lai khỏi mọi thiệt hại, khiếu kiện (bao gồm phí luật sư hợp lý) được thực hiện bởi đơn vị thứ ba hay do phát sinh từ việc quý khách vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ, hay những chứng từ được kết hợp để tham chiếu, hay những vi phạm về quyền và pháp luật của bên thứ ba.

 TÍNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào trong qui định sử dụng dịch vụ được xác định là không hợp pháp, không thể thực hiện được, vô hiệu lực thì những điều khoản đó sẽ được thực thi đầy đủ nhât trong phạm vi cho phép theo luật định; những điều khoản không thực hiện được xem là phần bị tách rời khỏi qui định sử dụng dịch vụ, việc xác định rõ nêu trên sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực hiện những điều khoản còn lại của hợp đồng.

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Các nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên phát sinh trước thời điểm kết thúc vẫn sẽ tồn tại đến thời điểm kết thúc thỏa thuận này dù có bất kỳ lý do gì.
 2. Các điều khoản sử dụng dịch vụ này có hiệu lực trừ phi và cho đến khi một trong hai bên chấm dứt việc sử dụng dịch vụ. Quý khách cũng có thể  dừng các điều khoản sử dụng dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi biết  quý khách không muốn sử dụng dịch vụ nũa hay khi quý khách không sử dụng trang web của chúng tôi nữa.
 3. Nếu theo sự đánh giá của chúng tôi, quý khách đã không thực hiện hoặc quý khách không tuân thủ các qui định, điều khoản của việc sử dụng dịch vụ, chúng tôi cũng có thể dừng thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước; quý khách vẫn sẽ chịu trách nhiệm về các khoản đến hạn thanh toán cho đến ngày kết thúc thỏa thuận và/ hoặc quý khách sẽ bị từ chối cho việc truy cập vào dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào của việc sử dụng Dịch vụ ).

 THỎA THUẬN

 1. Chúng tôi không thực hiện quyền hay thực thi các quyền trong qui định về sử dụng dịch vụ sẽ không.
 2. Các điều khoản sử dụng dịch vụ, các chính sách, các qui định điều hành được chúng tôi đăng tải trên trang web có liên quan đến Dịch vụ cấu thành các thỏa thuận và sự thông hiểu giữa đôi bên và ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của Quý khách; thay thế các thỏa thuận, trao đổi, đề nghị đã lập trước đó giữa quý khách và chúng tôi , dù bằng hình thức nói miệng hay bằng văn bản (bao gồm nhưng không giới hạn những phiên bản đã lập trước đó).
 3. Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc diễn giải những điều khoản sử dụng dịch vụ sẽ không được xem là chống lại bên soạn thảo.

LUẬT CHI PHỐI

Những điều khoản sử dụng dịch vụ và các thỏa thuận riêng mà theo đó, chúng tôi cung cấp Dịch vụ sẽ bị chi phối và diễn giải theo qui định của luật pháp Việt Nam

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Quý khách có thể xem lại phiên bản mới nhất của điều khoản sử dụng dịch vụ tại trang này bất kỳ lúc nào.
 2. Bằng quyết định của mình, Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi, thay thế bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng dịch vụ bằng hình thức đăng tải, cập nhật, thay đổi thông tin hình ảnh trên trang web của mình. Trách nhiệm của quý khách là thường xuyên theo dõi và kiểm tra thông tin thay đổi/ cập nhật đó. Việc quý khách sử dụng liên tục hay truy cập vào trang web của chúng tôi phải tuân thủ những thông tin thay đổi đã được chấp thuận và có liên quan đến Điều khoản sử dụng dịch vụ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Những câu hỏi thắc mắc liên quan đến điều khoản sử dụng dịch vụ, vui lòng gởi về địa chỉ administrator@futurevision.vn